Rodzina w centrum

Projekty

 

Pedagog na stanowisku ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Aleksandra Konopka
tel: (54) 230 46 54;
ul.Stodólna 68, 87-80 Włocławek,
piętro II, pokój 216.

 

PROJEKT RODZINA W CENTRUM 3

Projekt Rodzina w Centrum 3 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 20 689 680,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 17 586 228,00 zł

BENEFICJENCI PROJEKTU

 1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu,
 2. 19 powiatowych centrów pomocy rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim,
 3. 4 ośrodki pomocy społecznej w miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim,
 4. Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych “DAJ SZANSĘ”.

OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany będzie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.

CEL PROGRAMU

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim.

EFEKTY:

 • kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
 • poprawę relacji w rodzinie
 • równe szanse rozwoju dzieci
 • zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy
 • wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze

Projekt skierowany jest do:

 1. osób przebywających w pieczy zastępczej,
 2. osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
 3. osób opuszczających pieczę zastępczą,
 4. osób funkcjonujących w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (m.in. rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny),
 5. kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej,
 6. osób prowadzących rodzinne domy dziecka,
 7. dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,
 8. innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu zorganizowane będą m.in. następujące formy wsparcia:

 1. specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne, mające na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka,
 2. specjalistyczne poradnictwo rodzinne – logopedyczne, mające na celu wsparcie rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym z zakresu mowy i słuchu, poprawiające kompetencje uczenia się i komunikacji z otoczeniem,
 3. specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne obejmujące relacje rodzinne, komunikację wewnątrzrodzinną, role w rodzinie, wartości rodziny i jej poszczególnych członków, ma na celu pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych, rodzinnych, problemów emocjonalnych, trudności wychowawczych itp.,
 4. terapia rodzinna dla rodzin z problemami, której celem jest zdefiniowanie problemów rodziny, określenie ich źródeł i wspólna praca całej rodziny nad zmianami, a tym samym uzyskanie wzmocnienia więzi, poprawa relacji w rodzinie, nauczenie się czerpania przyjemności z kontaktów z innymi członkami w rodzinie, poprawa porozumiewania się, umiejętność wyrażania własnych uczuć,
 5. superwizji rodzin zastępczych służąca weryfikacji kompetencji wychowawczych, ich doskonaleniu, przeciwdziałaniu wypaleniu pod okiem profesjonalnych superwizorów,
 6. warsztaty jednodniowe dla rodziców wzmacniające kompetencje i umiejętności wychowawcze dla rodziców naturalnych i zastępczych służące m.in. poprawie komunikacji relacji w rodzinie,
 7. zajęć animacyjne dla dzieci rodziców w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przez animatora podczas gdy rodzice uczestniczą w warsztatach poprzez organizowanie gier i zabaw edukacyjnych, np. plastyczne, manualne, prowadzenie ćwiczeń ruchowych i zabaw z dziećmi,
 8. warsztaty jednodniowe dla osób usamodzielnianych, przebywających i opuszczających pieczę wzmacniające ich kompetencje w wypełnianiu ról społecznych.