RODO

 

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku jest Pan Robert Kwaśniewski, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr tel. 54 230-46-60, e-mail: iod@powiat.wloclawski.pl lub pisemnie na adres siedziby:
Starostwo Powiatowe ul. Cyganka 28,
87-800 Włocławek.

Klauzula informacyjna –  BIP

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

1.Administratorem Pana/i danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z siedzibą przy ul. Stodólnej 6887-800 Włocławek, tel. 54230 46 60.

2.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku wyznaczyło na Inspektora  Ochrony Danych Pana Roberta Kwaśniewskiego, tel. 54 2304660, e-mail: iod@powiat.wloclawski.pl

3.Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w/w Rozporządzenia.

4.Przysługuje Pani/Panu prawo do:

–dostępu   do   treści   swoich   danych   oraz   możliwości   ich   poprawiania,   sprostowania, ograniczenia  przetwarzania  oraz  do  przenoszenia  swoich  danych,  a  także –w  przypadkach przewidzianych  prawem –prawo  do  usunięcia  danych  i  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

–wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  w  przypadku  gdy  przetwarzanie  danych  odbywa się  z  naruszeniem  przepisów  powyższego  Rozporządzenia  tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5.Podanie   danych   w   zakresie   wymaganym   obowiązującymi   przepisami   prawa   jest obowiązkowe.  W  pozostałych  przypadkach  podawanie  danych  osobowych  ma  charakter dobrowolny.

6.Odbiorcą  Pana/i  danych  osobowych  będą  podmioty  upoważnione  na  mocy  przepisów prawa.

7.Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  obowiązków prawnych   ciążących  na  Administratorze  z  uwzględnieniem  okresów  przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

8.Pana/i  dane  osobowe  nie  będą  poddawane  profilowaniu,  o  czym  stanowi  art.  22 Rozporządzenia.