Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne

 

Rehabilitacja społeczna i zawodowa

Katarzyna Kwiatkowska, Joanna Afeltowicz-Młodecka
tel: (54) 230 46 42;
ul.Stodólna 68, 87-80 Włocławek,
piętro II, pokój 202.

 

Każda osoba zamieszkująca teren powiatu włocławskiego posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności może ubiegać się o dofinansowanie z środków PFRON. Dofinansowanie to obejmuje:

Rehabilitacja społeczna

1. Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą otrzymać osoby, które:

 1. a) posiadają aktualny dokument stwierdzający niepełnosprawność,
 2. b) zostały skierowane na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza,
 3. c) w roku realizowania zadania nie uzyskały na ten cel dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 4. d) wezmą udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
 5. e) nie pełnią funkcji członka kadry na turnusie, ani nie są opiekunem innego uczestnika turnusu rehabilitacyjnego,
 6. f) posiadają przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie większy niż:

– 50 % przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,

– 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawna albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem że:

 1. a) wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna;
 2. b) opiekun:
  – nie będzie pełnił funkcji członka kadry na turnusie,
  – nie jest osobą niepełnosprawną wymagająca opieki innej osoby,
  – ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • 30 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dla osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dla osoby w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej,
 • 27 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 25 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 20 % przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 20 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

2. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Osoby niepełnosprawne , które otrzymały z Narodowego Funduszu Zdrowia zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, mogą ubiegać się o pokrycie wydatków związanych z ich zakupem.

Wymagane dokumenty:

 1. a) wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 2. b) kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub kopia wypisu z treści orzeczenia,
 3. c) faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego NFZ oraz kwotą udziału własnego wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – w przypadku dokonania zakupu. W przypadku, gdy wnioskodawca nie dokonał zakupu przedmiotu przedkłada kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z fakturą proforma określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę udziału własnego.

Zwrotu kosztów zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych nie można otrzymać, jeżeli zakup nastąpił przed wystawieniem zlecenia na jego zakup przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

3. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

Bariery architektoniczne –  to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w środków PFRON dotyczy wyłącznie osób mających trudności w poruszaniu się (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim) , jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych,
 • kopia orzeczenia, ,
 • udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, umowa najmu),
 • zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z wnioskodawcą,
 • zgoda właściciela budynku (w koniecznych przypadkach)
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające rodzaj dysfunkcji oraz problemy w poruszaniu się w przypadku ich posiadania.

Wysokość dofinansowania wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

4. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

Bariery w komunikowaniu się – to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Bariery techniczne  – to przeszkody utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej pokonywanie pewnych ograniczeń. Likwidacja tej bariery powinna spowodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych,
 • kopia orzeczenia,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informacje, o rodzaju niepełnosprawności,
 • zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z wnioskodawcą ,
 • poświadczenie zameldowania
 • oferta cenowa

W przypadku osób ubiegających się o dofinansowanie do zakupu roweru trójkołowego w ramach likwidacji barier technicznych niezbędnym jest załączenie zaświadczenia lekarskiego, informującego że „posiadanie roweru trójkołowego przez Panią/Pana/dziecko ………………jest wskazane z uwagi na możliwość poprawy sprawności ruchowej oraz przemieszczania się w środowisku lokalnym”

Wnioski o dofinansowanie określone w pkt.1-4 może złożyć osoba z niepełnosprawnością, a w przypadku dziecka -jego rodzic, opiekun. Jeśli jednak osoba z niepełnosprawnością działa poprzez pełnomocnika lub ma ustanowionego opiekuna, do wniosku należy dołączyć  kopię dokumentu potwierdzającego ten fakt (postanowienie sądu lub pełnomocnictwo notarialne).

5. Dofinansowanie sportu, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Dokumenty wymagane jako załączniki do wniosku:

 • w przypadku gdy podmiot prowadzi działalność gospodarczą :

– zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,

– informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis,

       2) w przypadku, gdy podmiot jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej:

            – potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,

            – informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

            – zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa lata poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,

            – informacje o każdej pomocy de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis,

            3) o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jeżeli:

            – prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

            – udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

            – udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Rehabilitacja zawodowa

1. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Aby ją uzyskać, należy być:

 • osobą niepełnosprawną,
 • zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Ponadto osoba ubiegająca się o dotację nie mogła wcześniej skorzystać z pomocy ze środków publicznych na ten cel. Ponowne wnioskowanie o środki na dotację jest możliwe po upływie co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzonej działalności (lub ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej)

Jaka jest wysokość dotacji?

Wysokość pomocy została uzależniona od tego, na jaki okres osoba niepełnosprawna zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej:

 • w przypadku zobowiązania przez okres co najmniej 12 miesięcy – wysokość dotacji będzie nie wyższa niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia,
 • w przypadku zobowiązania przez okres co najmniej 24 miesięcy – wysokość dotacji będzie wynosiła od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Co zrobić, aby otrzymać dotację?

 • złożyć wniosek zgodnie z miejscem zamieszkania,
 • zobowiązać się do prowadzenia działalności gospodarczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 lub 24 miesięcy.

O realizacji zadania i wysokości dostępnych środków decyduje rada powiatu.

Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę 

 • formę prawną i sposób wykonywania planowanej działalności,
 • wolę innych osób lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą albo działalność w formie spółdzielni socjalnej przyjęcia wnioskodawcy do tej działalności,
 • popyt i podaż lokalnego rynku pracy na planowaną działalność,
 • planowane wydatki, które wnioskodawca zamierza sfinansować z wnioskowanych środków,
 • wysokość wkładu własnego wnioskodawcy,
 • uprawnienia i kwalifikacje,
 • doświadczenie i umiejętności wnioskodawcy lub innych osób przydatne w planowanej działalności,
 • zgodę małżonka na zawarcie umowy przyznającej środki wnioskodawcy, w przypadku pozostawania we wspólności majątkowej,
 • wysokość pozostających w dyspozycji Starosty środków PFRON przeznaczonych na przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej w danym roku.

Gdy wniosek zostanie oceniony pozytywnie, mogą odbyć się negocjacje warunków umowy i jej podpisanie.

W umowie znajdują się zasady wydatkowania i rozliczania pieniędzy z dotacji.

Ważna informacja

Zarejestrowania działalności gospodarczej należy dokonać dopiero po przyznaniu dotacji na jej rozpoczęcie. Jeśli ta kolejność nie zostanie zachowana, wniosek o przyznanie środków finansowych PFRON nie zostanie rozpatrzony.

2. Dofinansowanie wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

Ten rodzaj wsparcia obejmuje refundację kosztów zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy w związku z zatrudnieniem niepełnosprawnej osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. W odróżnieniu od zwrotu kosztów przystosowania stanowiska pracy jest to pomoc finansowa w zakupie narzędzi pracy, elementów stanowiska pracy (np. krzesła, biurka, lampki). Maksymalna wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekraczać piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

Warunki

 O refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy może wystąpić pracodawca, który zobowiąże się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy. Przez zatrudnienie należy rozumieć umowę o pracę, a nie umowę cywilnoprawną. W przypadku niedopełnienia warunku związanego z okresem zatrudnienia pracodawca musi zwrócić otrzymane wsparcie finansowe. Warunkiem refundacji jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). PIP wydaje opinię na wniosek starosty. 

Procedura

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej. Jeżeli wniosek po ocenie formalnej i merytorycznej zostanie pozytywnie zaopiniowany, następuje podpisanie umowy między pracodawcą a starostą. Umowa jest podstawą przekazania środków publicznych na refundację. Wydatki poniesione przez pracodawcę przed podpisaniem umowy nie mogą zostać zrefundowane.