Domy Pomocy Społecznej

 

Skierowanie i umieszczenie w domu pomocy społecznej

Przedmiot spawy

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

  • mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty

– pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej,

– rodzinny wywiad środowiskowy u osoby ubiegającej się o skierowanie do dps, przeprowadzony przez pracownika ośrodka pomocy społecznej,

– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,

–  decyzja o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz jej pisemna zgoda na ponoszenie opłaty za pobyt w domu,

– decyzja organu emerytalno-rentowego ustalająca wysokość emerytury lub renty oraz pisemna zgoda na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie   z odrębnymi przepisami, 

– pisemna zgoda osoby ubiegającej się lub przedstawiciela ustawowego na potrącanie z zasiłku stałego opłaty za pobyt – w przypadku wyrażenia takiej zgody,

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

– w przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych :

a/ postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,

b/ postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,

c/ postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na skierowanie do domu pomocy społecznej – w przypadku osób ubezwłasnowolnionych oraz małoletnich.

Miejsce złożenia dokumentów

Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej wszczyna kierownik ośrodka pomocy społecznej na wiosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami prawa. Dokumentacje kompletuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do dps.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w tym domu wydaje organ gminy właściwej dla osoby ubiegającej się o miejsce w dniu jej kierowania. Całość dokumentacji wraz ze stanowiskiem ośrodka pomocy społecznej przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania stosownej decyzji.    

Sposób rozpatrzenia sprawy

Przekazana z ośrodka pomocy społecznej dokumentacja jest rejestrowana w powiatowym centrum pomocy rodzinie. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymana dokumentacja pozawala rozstrzygnąć sprawę, następuje wydanie decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej. W razie niemożności umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na miejsce w domu pomocy społecznej. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni  od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Termin i zasady załatwiana spraw reguluje kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

– ustawa  z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej 

– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

– ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.

– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny