Informacja dla rodzin zastępczych/rodzinnego domu dziecka/dyrektorów placówek opiekuńczo –wychowawczych z terenu powiatu włocławskiego

Informuję,  że z dniem 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 września 2021 r.
o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1981), która między innymi zastąpiła dotychczasowe przepisy dotyczące dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisami dotyczącymi świadczenia wychowawczego i ustanowienia Zakład Ubezpieczeń Społecznych organem realizującym świadczenie wychowawcze.

Z dniem 1 czerwca 2022 r. z mocy prawa (na podstawie art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia
17 września 2021 r.) tracą moc decyzje, na mocy których zostało przyznane prawo do dodatku wychowawczego.

W związku z powyższym od dnia 1 czerwca 2022 r. organem właściwym w sprawie przyznawania i wypłacania przedmiotowego świadczenia będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Włocławku, a nie jak dotychczas tut. Centrum. Ubieganie się o świadczenie wychowawcze będzie możliwe wyłącznie elektronicznie poprzez PUE ZUS na dedykowanym formularzu SW-O.

Instrukcja do pobrania: