Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w celu rozeznania cenowego zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na zakup materiałów dydaktycznych (notesy, teczki ,długopisy ) dla 30 osób na spotkanie  dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo –wychowawczych  w ramach projektu partnerskiego pn. “Rodzina w Centrum 3” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych .

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów dydaktycznych  w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 3” szczegółowy opis wyżej wymienionych przedmiotów:

a) 30 sztuk długopisów metalowych automatycznych (korpus pokryty kolorową lakierowaną powłoką z naniesionym logotypem ),      

b) 30 sztuk notesów format A 4 (50 kartkowych w kratkę z nadrukiem jednostronnym ,klejony ) z naniesionym logotypem ,

 c) 30 sztuk teczek ( teczka tekturowa niebieska, zamykana na gumkę) z naniesionym logotypem ,

 Termin realizacji zamówienia : II połowa października  2021 r.

 Warunki udziału w postępowaniu: Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej, tj.:

1).przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);

2)     podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

a)  CIS i KIS;

b) ZAZ i WIZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

3)  organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);

4) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:

c)  organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych; b) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);

d) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%. Weryfikacja statusu Wykonawcy odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (stanowiący załącznik nr 1) oraz aktualnego dokumentu potwierdzającego status Wykonawcy (np. statutu, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika posiadanie ww. statusu itp.) wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający wymaga, aby oferent — PES wykazał się posiadanym doświadczeniem w zakresie wyżej wymienionej usługi.

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje): min. 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał i dostarczył materiały dydaktyczne .

  1. Pozostałe informacje: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu materiały/prezentacje do akceptacji na co najmniej 5 dni przed  planowanym spotkaniem.
  2. Koszty przesyłki oraz transportu niniejszego zamówienia  proszę o wliczenie  w cenę w/w materiałów.
  3. Wraz z ofertą proszę o wizualizację wykonania materiałów.
  4. Ofertę wraz z niżej wymienionymi załącznikami proszę złożyć do dnia 18. 10.2021r. godz. 15.00.
  • załącznik nr 1 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz aktualny dokument potwierdzający status Wykonawcy.
  • załącznik nr 2 formularz ofertowy.
  1. Sposób oceny ofert: Jedynym kryterium oferty jest najniższa cena
  2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest: Dorota Szałczyńska ,  nr tel. 54 230 46 58  pok.215, e- mail: rodzinyzastepcze@pcprwloclawek.pl

Cena brutto: 600 zł