Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w celu rozeznania cenowego zwraca się z prośbą o złożenie oferty na usługę zakupu i dostawę  materiałów edukacyjnych/dydaktycznych w ramach projektu partnerskiego pt,, Rodzina w Centrum 3” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Oferta dotyczy zakupu i dostawy następujących materiałów edukacyjno-dydaktycznych:

 1. Sprytne klocki. Słomki konstrukcyjne 800 elementów,
 2. Gra w okręty Statki Noris 606100335 Simba,
 3. Gra zręcznościowa z wyrzutnią BJ557 Bigjigs Toys,
 4. Gra zręcznościowa Rzut do celu + 12 woreczków,
 5. Gra logiczna Cztery do Wygranej 2272 Alexander,
 6. Interaktywna gra towarzyska Piąteczka! 10264 Dumel Discovery,
 7. Wyszywanka Filo 040-0570 Quercetti,
 8. Klocki Basic Travel Box 500 elementów 50003 Meli,
 9. Drewniana magnetyczna układanka tangram 50643 Viga,
 10. Gra zręcznościowa Rzut obręczą do celu GA145 BS Toys,
 11. Kreda neonowa Jumbo 6 sztuk Colorino,
 12. Tablica zmywalna z szablonami 907101 Maped Creativ,
 13. Mazaki pędzelkowe 12 kolorów Interdruk,
 14. Kredki ołówkowe Artist w metalowym pudełku 24 kolory Colorino x 2
 15. Kredki ołówkowe trójkątne 24 kolory Bambino

Termin realizacji zamówienia: Luty 2022 r.

Warunki udziału w postępowaniu: Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej, tj.:

 1. przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
 2. podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

–        CISiKIS;

–        ZAZ i WIZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 1. organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);
 2. podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:

–  organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące, działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;  spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów  i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r.- Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.),

–  spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%. Weryfikacja statusu Wykonawcy odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (stanowiący załącznik nr 1) oraz aktualnego dokumentu potwierdzającego status Wykonawcy (np. statutu, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika posiadanie ww. statusu itp.) wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający wymaga, aby oferent — PES wykazał się posiadanym doświadczeniem w zakresie wyżej wymienionej usługi.

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje): min. 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał usługi zakupu materiałów edukacyjnych.

Ofertę wraz z niżej wymienionymi  załącznikami  proszę złożyć do dnia 10.02.2022 r do godziny 8:00.

Koszt usługi: 1.000,00 zł

WAŻNE do oferty należy dołączyć wypełnione załączniki:

–        załącznik nr 1 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz aktualny dokument potwierdzający status Wykonawcy.

–        załącznik nr 2  formularz ofertowy.

Oferty bez wypełnionych załączników będą odrzucone!

Materiały dostarczone będą Zamawiającemu na koszt i ryzyko wykonawcy.
W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

Sposób oceny ofert: Jedynym kryterium oferty jest najniższa cena.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest: Dorota Szałczyńska, nr tel. 54 2304658  pok. 215,  e- mail: rodzinyzastepcze@pcprwloclawek.pl