Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w celu rozeznania cenowego zwraca się z prośbą o złożenie oferty na usługę zakupu materiałów edukacyjnych z dostawą w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 3” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych .

Zamawiający zastrzega ,że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej