Informujemy, że Powiat Włocławski przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2023.

Wnioski w ramach obszarów B,C,D,F należy składać w terminie do 03 lutego 2023r. na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Stodólna 68, 87-800 Włocławek (tel. 54 230-46-29).

Natomiast wnioski dotyczące obszaru A i E projektodawca składa bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

Więcej informacji o programie oraz  druki wniosków dostępne są na stronie internetowej  www.pfron.org.pl.

„Program wyrównywania różnic między regionami III”   rok 2023

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

  1. Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.
  2. Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
  3. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.
  4. Obszar D – likwidacja barier transportowych.
  5. Obszar E –  dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.
  6. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.
  7.  Obszar G – skierowanie do powiatów  poza algorytmem dodatkowych środków  na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresaci programu:

1)    obszaru A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2)    obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

3)    obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

4)    obszaru D (likwidacja barier transportowych):

a)  placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego,

b)  jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

c)  gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

5)    obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

6)    obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

7)    obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D i F  przyjmowane będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Stodólna 68 w terminie do 03 lutego  2023r.  Wnioski w ramach obszaru A i E projektodawca składa bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON w trybie ciągłym

Więcej informacji o programie jak również druki wniosków dostępne na stronie internetowej www.pfron.org.pl