W związku z kończącą się kadencją Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Włocławskim informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03 października 2023 r. ukazało się ogłoszenie Starosty Włocławskiego z dnia 29 września 2023 r. informujące o naborze kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu włocławskiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Do zadań rady należy:

  1.  Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych.

2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

3. Ocena realizacji programów.

4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem
ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Mając na uwadze powyższe zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku. Zgłoszenia należy kierować do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku,
ul. Stodólna 68 w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym, tj. 24.10.2023 r.

Poniżej pliki do pobrania (ogłoszenie i formularz zgłoszeniowy):