Informujemy, iż 28.12.2021r. na terenie Powiatu Lipnowskiego swoją działalność rozpocznie Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem. Dom ten zapewni całodobowy, okresowy pobyt małoletnim dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom
z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem. Placówka udzieli schronienia kobietom w ciąży w okresie okołoporodowym, pomocy w izolacji przed sprawcami przemocy oraz wsparcia w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej, w której znalazła się dana osoba.

Warunkiem przyjęcia do placówki będzie skierowanie wydane przez Starostę Powiatu Lipnowskiego. Skierowanie zostanie wystawione po zgromadzeniu przez właściwy ośrodek pomocy społecznej następujących dokumentów:

– wniosku osoby ubiegającej się o przyjęcie;

– wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ops właściwego ze względu na miejsce zamieszkania;

– zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do umieszczenia w Domu;

– skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka;

– orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności jeżeli takowe jest wydane,

– opinii ośrodka zawierającej uzasadnienie pobytu.

Dodatkowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Lipnie (tel. 54 306 61 05).