Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w celu rozeznania

cenowego zwraca się z prośbą o złożenie oferty na przeprowadzenie 6-godzinnych warsztatów/ wykładów/ prelekcji na spotkaniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych do 14 dzieci w ramach projektu partnerskiego pn. “Rodzina w Centrum 3” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych .

Przedmiotem    zamówienia    jest:    przeprowadzenie   6- godzinnych warsztatów/wykładów/ prelekcji (1h-60min) na spotkaniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy i placówek opiekuńczo- wychowawczych do 14 dzieci   w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 3”.

Ww. spotkanie musi mieć charakter edukacyjny dla grupy 30 osobowej  w terminie druga połowa października 2021r.  na terenie powiatu włocławskiego. O dokładnym miejscu przeprowadzenia spotkania Oferent zostanie poinformowany przy podpisaniu umowy.

Spotkanie może  mieć formę panelu, wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk.

Tematyka na spotkanie:

a) „ Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej i  placówek

opiekuńczo -wychowawczych do 14 dzieci”.

b) organizacja pieczy zastępczej,

c) formy pieczy zastępczej,

– rodzinna piecza zastępcza

– instytucjonalna piecza zastępcza.  

      d) rodzicielstwo zastępcze: typy rodzin zastępczych, procedura tworzenia

             rodzin zastępczych, obowiązki i uprawnienia rodzin zastępczych,

             wsparcie dla rodzin,

…………………………………………………………………………………………………………………

      e) proces kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze, wymagania dla

             kandydatów, badania psychologiczno-pedagogiczne itp.

             Ćwiczenia:

              1. „Mogę być rodziną zastępczą bo: „

              2. „Komu powierzyłbym dziecko pod opiekę…..”   …………………………………………………………………………………………………………………                 

        f) proces szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe ,

        g) sytuacja dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, jego potrzeby,

             oczekiwania, doświadczenia.

             Kontakty dziecka  z rodziną biologiczną.

             Monitorowanie sytuacji dziecka w rodzinie, ocena dziecka i rodziny

             zastępczej ,

…………………………………………………………………………………………………………………

         h) zmiany zachodzące w rodzinie zastępczej po przyjęciu dziecka,

              sytuacja dzieci opiekunów zastępczych,

         i) problemy rodzin zastępczych,

…………………………………………………………………………………………………………………

         j) promowanie rodzicielstwa zastępczego (w jaki sposób pozyskiwać

             kandydatów, docierać z informacją do społeczeństwa i różnego rodzaju

             instytucji na terenie powiatu itp.),

             Ćwiczenie:  Hasło promujące rodzinną pieczę zastępczą,

             Dyskusja.

 4.Termin spotkania pierwsza: II połowa października 2021r. w godzinach 09.00-15.00

 5.Miejsce i termin realizacji zamówienia:

  – sala konferencyjno/szkoleniowa  w powiecie włocławskim (dokładne miejsce  realizacji usługi Zamawiający przekaże Wykonawcy na 7 dni przed planowanym terminem spotkania).

6.Warunki udziału w postępowaniu: Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej, tj.:

1) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa  w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651  z późn. zm.);

2)    podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

a)    CISiKIS;

b)    ZAZ i WIZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

3)  organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt.  1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i  wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.)

4)  podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:

a)   organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych; b) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów    i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);

b)   spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%. Weryfikacja statusu Wykonawcy odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (stanowiący załącznik nr 1) oraz aktualnego dokumentu potwierdzającego status Wykonawcy (np. statutu, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika posiadanie  ww. statusu itp.) wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający wymaga, aby oferent — PES wykazał się posiadanym doświadczeniem w zakresie wyżej wymienionej usługi.

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje): min. 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał usługi polegające na świadczenie usług w zakresie zajęć w formie wykładów/warsztatów/prelekcji.

    Pozostałe informacje: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu materiały/prezentacje do akceptacji na co najmniej 7 dni przed  planowanym spotkaniem.

    Ofertę wraz z niżej wymienionymi załącznikami proszę złożyć do dnia 18.10. 2021r.godz. 15.00.

    załącznik nr 1 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz aktualny dokument potwierdzający status Wykonawcy.

    załącznik nr 2 formularz ofertowy .

    Sposób oceny ofert: Jedynym kryterium oferty jest najniższa cena .

    Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest: Dorota Szałczyńska , numer  tel. 54 230 46 58  pok. 215, e-mail: rodzinyzastepcze@pcprwloclawek.pl

Cena Brutto: 1.200,00 zł