Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w celu rozeznania cenowego zwraca się z prośbą o złożenie oferty na  usługę cateringową wraz z dostawą  dla 30 osób  na  spotkanie dotyczące  rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek   opiekuńczo- wychowawczych do 14 dzieci w ramach projektu partnerskiego  pn. “Rodzina w Centrum 3” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych .

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa wraz z dostawą  na spotkanie dla 30 osób dotycząca rozwoju rodzinnych form pieczy i placówek   opiekuńczo- wychowawczych do 14 dzieci w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 3”. Wykonawca zapewni usługę gastronomiczną podczas  spotkania dla wszystkich uczestników, składającą się :

    przerwy kawowej :

– kawa czarna sypana z ekspresu lub wrzątek w termosie, 

– herbata w torebkach oraz wrzątek w termosie,

– cukier, śmietanka do kawy, cytryna,

– woda mineralna gazowana , niegazowana, w butelkach (0,5 litra na osobę),

– soki –dwa-rodzaje (0,3 l na osobę),

– owoce (dwa rodzaje) podane dla wszystkich uczestników,

– dwa rodzaje ciasta –po jednym kawałku na osobę (1kawałek 150 gram)  wraz zastawą lub naczyniami jednorazowego użycia.

    jednego obiadu  w tym każdy obiad obejmuje:

– zupę (300 ml każda porcja, jeden rodzaj)

– mięso lub ryba na ciepło (150 gram, jeden rodzaj),

– zestaw surówek ze świeżych warzyw lub/i gotowanych,

– deser sałatka owocowa lub lody lub ciasto- porcja 200g,

– do dania głównego podane zostaną dodatki (ziemniak, kasza, ryż , lub frytki),

– soki owocowe (0.3 l jedna porcja),

– woda mineralna (0.3l jedna porcja).

Posiłki winny posiadać walory smakowe i zapachowe oraz estetyczny wygląd Wykonawca przy oferowaniu posiłków powinien stosować świeże produkty spożywcze. Zasada urozmaicenia powinna dotyczyć wszystkich posiłków. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia potraw i napojów, zgodnie  z zaproponowanym i zaakceptowanym przez zamawiającego menu oraz zobowiązany jest do zapewnienia zaplecza technicznego i obsługi potrzebnej  do  sprawnego przeprowadzenia usługi gastronomicznej  z uwzględnieniem wszystkich prac porządkowych po zakończeniu.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć stosowną zastawę (talerzyki, sztućce, filiżanki) lub naczynia jednorazowego użycia.

    Termin realizacji zamówienia: druga połowa marca 2022 r.

    Warunki udziału w postępowaniu: Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej, tj.:

1) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);

2)    podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

a)    CISiKIS;

b)    ZAZ i WIZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

3)   organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);

4)   podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:

a) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące, działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;  spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów  i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r.  – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.),

b)   spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%. Weryfikacja statusu Wykonawcy odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (stanowiący załącznik nr 1) oraz aktualnego dokumentu potwierdzającego status Wykonawcy (np. statutu, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika posiadanie ww. statusu itp.) wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający wymaga, aby oferent — PES wykazał się posiadanym doświadczeniem w zakresie wyżej wymienionej usługi.

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje): min. 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał usługi cateringowej .

    Ofertę wraz z niżej wymienionymi  załącznikami  proszę złożyć do dnia 28.02.2022 r. godz. 8:00.

załącznik nr 1 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz aktualny dokument potwierdzający status Wykonawcy.

załącznik nr 2  formularz ofertowy .

Sposób oceny ofert: Jedynym kryterium oferty jest najniższa cena.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest: Dorota Szałczyńska , nr tel. 54 230 46 58  pok.215 e- mail: rodzinyzastepcze@pcprwloclawek.pl

Cena brutto: 1.800,00 zł