Informujemy, że w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Miasto Włocławek, Powiat Włocławski/Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku realizuje projekt W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Miasto Włocławek, Powiat Włocławski/Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku realizować będzie projekt „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych we Włocławku i powiecie włocławskim (V)” w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.1 Podniesienie aktywności  zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.           
Jednym z założeń projektu jest zapewnienie możliwości skorzystania ze wsparcia w nim oferowanego byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 RPO WK-P na lata 2014-2020.

Uczestnicy projektu: osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w szczególności:

  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Formy wsparcia: Uczestnikom projektu zostaną zaproponowane następujące rodzaje wsparć: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże, prace interwencyjne, doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Rekrutacja uczestników do projektu odbywa się w sposób ciągły, przez okres trwania projektu i jest prowadzona w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.