RODO

 

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku jest Pani Marta Grzegórska, z którą można się skontaktować telefonicznie pod nr tel. 54 230-46-60, e-mail: iod@powiat.wloclawski.pl lub pisemnie na adres siedziby:
Starostwo Powiatowe ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, że:

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ulicy Stodólnej 68, 87-800 Włocławek (tel. 54 230-46-29, e-mail: sekretariat@pcprwloclawek.pl).

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu 54 230-46-60, e-mail: iod@powiat.wloclawski.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane przetwarzane będą w celu:

 • rekrutacji na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani j zgody przed jej wycofaniem;
 • wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 li. c RODO), w tym przede wszystkim w zakresie realizowania zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw określających zadania powiatu w szczególności w zakresie wspierania rodziny i systemu  pieczy  zastępczej,  polityki  prorodzinnej  i wspierania osób niepełnosprawnych.
 • realizacji zadań publicznych w interesie publicznym, wynikających wprost z ww. przepisów prawa lub określonych zadaniami statutowymi placówki (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • realizacji zadań innych niż wykonywanie obowiązku prawnego, Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane bez dobrowolnej i świadomej zgody.

IV. Prawo do sprzeciwu:

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że dane te będą niezbędne od ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

VI. Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane tylko osobom, podmiotom lub instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 • Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Administrator co do zasady nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 • Prawa osób, których dane dotyczą:

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora:

 • dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii,
 • sprostowania swoich danych,
 • usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
  jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

o ile nie ogranicza tego przepis prawa, na podstawie którego Pani/Pana dane są przetwarzane.

VII. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych może być wymogiem:

1)    ustawowym,

2)    umownym,

3)    warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pan/Pani zobowiązana/y.

W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celu lub konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Administrator Danych Osobowych

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku

Do pobrania:

Polityka prywatności fanpage Facebook