Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza osoby niesamodzielne, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WKP
na lata 2014-2020.

Oferowana forma wsparcia to usługi pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego.

Usługi te w głównej mierze będą dotyczyć udzielania opiekuńczego wsparcia osobom samotnym, niesamodzielnym. Zakres świadczonych usług dotyczy w szczególności:

 1. pomocy w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;
 2. pomocy w przygotowywaniu i podawaniu posiłków;
 3. pomocy w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym;
 4. pomocy w praniu odzieży i bielizny;
 5. pomocy w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów,
  w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach;
 6. informowania rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych;
 7. odwiedzin w szpitalu;
 8. wspólnego czytania książek, gazet czy rozmowy.

Z usług pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego w ramach naszego Projektu BEZPŁATNIE mogą skorzystać mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w czynnościach dnia codziennego.

Realizacja opisywanego zadania jest planowana na 2023 r.
Dla 1 uczestnika zostało przeznaczone średnio 85 h wsparcia.

Głównym założeniem opisywanego przedsięwzięcia jest dotarcie do jak największej liczby osób starszych, niesamodzielnych, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Istotnym jest, by wsparcie środowiskowe było dostępne dla osób
z szerokiego grona. Świadczenie pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego ma również sprzyjać rozwojowi jednostki, umacnianiu więzi społecznych, relacji i świadomości, że każdy jest ważny bez względu na swój stan zdrowia czy wiek.

Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, aby zgłaszali osoby, które potrzebują wsparcia i pomocy.
Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.
Formularze należy składać:

 • Bezpośrednio do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń, poniedziałek-piątek w godz. 8.00 – 14.00 , 2 piętro, pokój nr 204, 207, nr tel: 56 657 14 70, wew. 14 11 lub 10 67,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń

Dokumenty do pobania: