Instytucjonalna piecza zastępcza

 

SKIEROWANIE DO PLACÓWKI

Załatwienie sprawy 

Podstawą skierowania do placówki jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce. Do placówki dziecko kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w placówce. Jeżeli powiat nie może skierować dziecka do placówki z powodu braku odpowiedniej placówki lub z powodu braku miejsca w tego typu placówce, na jego terenie, zwraca się z wnioskiem do innego powiatu o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki. 

Wymagane dokumenty 

– informacja o sytuacji prawnej dziecka, w tym informacje o sytuacji prawnej umożliwiającej przysposobienie,

– szczegółowe informacje o dziecku i jego sytuacji rodzinnej, w tym informacje o rodzeństwie,

– odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica,

– orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej albo wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,

– dokumentacja o stanie zdrowia, w tym karta szczepień,

– dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne,

– diagnoza psychofizyczna dziecka,

– plan pracy z rodziną. 

Podstawa prawna

– ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                             

– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej