Rodzinna piecza zastępcza

Rodziny zastępcze

 

Na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 • rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna)
 • rodzinny dom dziecka

Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka zapewniają całodobową opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, w szczególności:

 • traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej
 • zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych
 • zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych
 • zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań
 • zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne
 • zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka
 • umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej
 1. Wsparcie rodzin zastępczych:

Rodziny zastępcze objęte są pomocą i wsparciem, m.in.:

 • koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w realizacji zadań wynikających z opieki nad dziećmi
 • poradnictwem psychologicznym
 • poradnictwem pedagogicznym
 • poradnictwem prawnym
 • w formie szkoleń podnoszących kompetencje opiekuńcze i wychowawcze
 • grupy wsparcia
 1. Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych:

Rodzinie zastępczej przysługuje świadczenie  na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w niej dziecka nie niższe niż:

 • 1002,00 zł miesięcznie – dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej
 • 1.517,00 zł miesięcznie – dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej i rodzinnym domu dziecka
 • 306,00 zł miesięcznie – dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej 
 • comiesięczne wynagrodzenie wynikające z zawartych umów dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka

Ponadto rodzinna piecza zastępcza może otrzymać:

 • jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka
 • dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania
 • dofinansowanie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo
 • środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej
 • świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka

 

Wszelkie informacje dotyczące rodzin zastępczych można uzyskać w tutejszym Centrum u pracowników, pokój nr 215 i 216 pod nr telefonu (54) 230 46 58 oraz (54) 230 46 54