Procedury kwalifikowania kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Rodziny zastępcze

 

Kwalifikacja przebiega dwuetapowo:

I etap – wstępna kwalifikacja – kończy się wydaniem skierowania na szkolenie;

II etap – kwalifikacja końcowa – kończy się wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego.

I etap:

Zgłoszenie kandydatów – osoby ubiegające się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej mogą zgłosić się do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: osobiście, telefonicznie. Otrzymują wówczas zaproszenie na rozmowę wstępną, podczas której uzyskują ogólne informacje na temat rodzinnej pieczy zastępczej. Wstępna rozmowa – odbywa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

W trakcie spotkania pracownicy: zapoznają się z kandydatami na rodziców zastępczych, informują ich
o obowiązujących procedurach oraz warunkach jakie winni spełniać kandydaci na rodzinę zastępczą, przedstawiają wykaz wymaganych dokumentów, nakreślają specyfikę funkcjonowania rodziny zastępczej. Rozmowa ma też na celu rozpoznanie predyspozycji wychowawczych i opiekuńczych rodziny oraz ich oczekiwań związanych z dzieckiem.

Warunkiem rozpoczęcia współpracy jest:

pisemny wniosek kandydatów złożony do Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

Kolejnym krokiem  jest wizyta pracownika socjalnego w domu – ma na celu sprawdzenie warunków mieszkaniowych  i bliższe poznanie kandydatów w ich środowisku rodzinnym.

W trakcie trwania wstępnej kwalifikacji kandydaci przedkładają Organizatorowi następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie o niekaralności. Wydawane jest w Krajowym Rejestrze Karnym ( Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego we Włocławku przy Sądzie Okręgowym)
  2. Zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach. Do uzyskania w miejscu pracy (zatrudnienie na etacie), PIT lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (prowadzący działalność gospodarczą), zaświadczenie z Urzędu Gminy (rolnicy).
  3. Zaświadczenie od lekarza rodzinnego lub internisty o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
    4. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej, obowiązku alimentacyjnego i  posiadania zdolności do czynności prawnych.
  4. Akt małżeństwa.
  5. Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 Wstępna kwalifikacja kandydatów na rodziców zastępczych.

Po zebraniu informacji, wymaganych dokumentów i po uzyskaniu akceptacji Organizatora kandydaci otrzymują skierowanie do psychologa w celu wydania opinii psychologiczno – pedagogicznej. W przypadku uzyskania pozytywnej opinii kandydaci kierowani są na szkolenie dla przyszłych rodziców zastępczych  (art. 43 ustawy). Uczestniczą w nich kandydaci, którzy na podstawie zgromadzonych informacji uzyskali wstępną kwalifikację. Szkolenie kandydatów oraz jest obowiązkowe i obejmuje 60 godzin dydaktycznych w tym 10 godzin praktyk              w rodzinie zastępczej zawodowej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe (Rozporządzenie MPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej).

Spotkania szkoleniowe odbywają się w grupie i są prowadzone metodą warsztatową. Termin pierwszego spotkania jest ustalony przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o czym kandydaci są informowani. Terminy kolejnych spotkań, ustalane są wspólnie w grupach tematycznych.

II etap:

Kwalifikacja – po zakończeniu szkolenia i uzyskania świadectwa, rozpoczyna się końcowa procedura kwalifikacyjna tj. wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego przez Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Kandydaci posiadający już zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające ukończenie szkolenia np.: w innym Ośrodku, po zweryfikowaniu przedłożonej dokumentacji i wizycie w domu pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczynają okres oczekiwania na dziecko.

Dane kandydatów, po zakwalifikowaniu, umieszczane są w rejestrze danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodzin zastępczych prowadzonym przez Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Kandydaci oczekują na propozycję ze strony Organizatora lub podejmują samodzielne działania zmierzające do stworzenia rodziny zastępczej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej              (Dz. U. z 2020, poz. 821 z późn. zm.).

 

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Stodólna 68, w godzinach od  8:00 do 15:00 we Włocławku, lub telefonicznie pod numerem 54 230 46 58.