W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. Powiat Włocławski/Miasto Włocławek/Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i powiecie Włocławskim (V)” w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Jednym z założeń projektu jest zapewnienie możliwości skorzystania ze wsparcia w nim oferowanego byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych
w ramach celu tematycznego 9 w RPO WK-P na lata 2014-2020, jeżeli będą spełniać łącznie poniższe kryteria projektowe:

– status: osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku jako bezrobotna;
– wiek: osoba w wieku 18-29 lat (do dnia ukończenia 30 roku życia).
Rekrutacja uczestników do projektu odbywa się w sposób ciągły i jest prowadzona
w siedzibie urzędu.
W projekcie realizowane są następujące formy wsparcia: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże, szkolenia, prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz bony na zasiedlenie.

źródło: https://wloclawek.praca.gov.pl/-/15019245-2021-informacja-dla-beneficjentow-realizujacych-na-terenie-miasta-wloclawek-i-powiatu-wloclawskiego-projekty-z-zakresu-wlaczenia-spolecznego-