Deklaracja dostępności

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  http://pcprwloclawek.rbip.mojregion.info/ strony Biuletynu Informacji Publicznej

– Data publikacji strony BIP: 2019-01-01.

– Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25

Strona internetowa rbip jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter poglądowy i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Matusik, rodzinyzastepcze@pcprwloclawek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 230 46 58 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis budynku

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mieści się w budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ulicy Stodolnej 68.  Budynek  jest w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona. Przed budynkiem oraz za budynkiem, znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Siedziba Starostwa Powiatowego przy ulicy  Stodólnej 68, w której mieści się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest budynkiem dwupiętrowym, dostęp na wyższe kondygnacje możliwy jest za pomocą windy, która usytuowana jest w budynku i przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Windą można dojechać do drugiego  piętra. Budynek nie posiada podnośników.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jest ona odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z pomocy asystenta.

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku przy pomocy tzw. asystenta.. Asystentem może być każda osoba fizyczna wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. Tut. Centrum w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień. Jest także możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Podmiot zapewni kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego w ciągu 2-3 dni roboczych od momentu zgłoszenia takiej potrzeby.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego