Informacja dla beneficjentów realizujących na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego projekty z zakresu włączenia społecznego w ramach Osi 9 RPO

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. Powiat Włocławski/Miasto Włocławek/Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i powiecie Włocławskim (V)” w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób...

Zapytanie ofertowe nr 5/RWC3/2021 na przeprowadzenie spotkania dotyczącego rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w celu rozeznania cenowego zwraca się z prośbą o złożenie oferty na przeprowadzenie 6-godzinnych warsztatów/ wykładów/ prelekcji na spotkaniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-...