Akty prawne

 

Akty prawne, na podstawie których działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

 • ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 • ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym,
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
 • ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 • ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
 • ustawa z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych,
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie,
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej,
 •  rozporządzenie Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych,
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych,
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej,