Aktywny Samorząd

Osoby niepełnosprawne

 

Joanna Afeltowicz-Młodecka
tel: (54) 230 46 42;
ul.Stodólna 68, 87-80 Włocławek,
piętro II, pokój 202.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku  realizuje  program „Aktywny Samorząd”, który kierowany jest do osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu włocławskiego. Osoby zainteresowane pomocą finansową mogą składać wnioski drogą elektroniczną poprzez System Obsługi Wsparcia SOW jak również w formie papierowej. Formy wsparcia z jakich mogą skorzystać osoby niepełnosprawne w ramach programu są następujące:

1) Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

  1. a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

– Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania  samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

– Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

– Zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

– Zadanie 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu, adresowana do osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

  1. b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

– Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych ,

– Zadanie  2:  dofinansowanie  szkoleń  w  zakresie  obsługi  nabytego  w ramach  programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

– Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

– Zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

– Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

  1. c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

–  Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub  wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

– Zadanie  3:  pomoc  w  zakupie  protezy  kończyny,  w  której  zastosowano  nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

– Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości) adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

– Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

  1. d) Obszar D –  pomoc  w  utrzymaniu  aktywności  zawodowej  poprzez  zapewnienie  opieki  dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

2) Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.