Zaproszenie na szkolenie pn.”Rodzina zastępcza jako czynnik leczący dziecko po traumie”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu pn.”Rodzina zastępcza jako czynnik leczący dziecko po traumie” w terminie 2-3 październik 2019r. Miejsce szkolenia Hotel Centrum Konferencyjne Daglezja w Przysieku.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 21 września 2019r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolenia@rops.torun.pl lub m.stasiak@rops.torun.pl.

RZ jako czynnik leczacy dziecko po traumie

karta na RZ po traumie

 


Świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Załącznik -Świadczenia uzupełniające


Projekt kompleksowej rehabilitacji

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski informuje, że ruszył nabór do projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy poprzez wsparcie w trzech modułach: zawodowym, psychospołecznym oraz medycznym. Szczegóły poniżej.

Projekt Kompleksowej Rehabilitacji

 

 


Dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Informujemy, że Zarząd PFRON uchwałą nr 49/2019 z dnia 17 lipca 2019r. wprowadził modyfikację dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe pilotażowego programu Aktywny samorząd”. W ramach programu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym. Z treścią programu można zapoznać się na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Wnioski dostępne w zakładce programy „Aktywny samorząd” 2019 – wniosek C1.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski w module I można składać do 31 sierpnia 2019r.


Informacja o projekcie „GraduatON” współfinansowany ze środków PFRON

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.
Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:
1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.
Uczestnicy projektu mogą liczyć na:
1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
o Autoprezentacja
o Organizacja czasu pracy
o Cele, reguły, konsekwencje
o Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
o Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym – dla wybranych uczestników
5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
7. Wsparcie opiekunów stażowych.
W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:
1. profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
4. materiałów szkoleniowych;
5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.
Zapraszamy do kontaktu:
telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu
więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie


Projekt w ramach pieczy zastępczej

Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr „Denar”, realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt; „Zawodowa Akademia Wiedzy i Doświadczenia” – Poddziałanie 01.3.01 – w ramach Gwarancji dla młodzieży tj. dla osób do 29 roku życia, biernych zawodowo, pozostającymi w pieczy zastępczej lub do 2 lat po opuszczeniu pieczy. Projekt realizowany jest na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Oferujemy:

– szkolenia zawodowe nadające kwalifikacje zawodowe ( np.: Przedstawiciel handlowy, Rejestratorka medyczna z obsługą komputera, Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera, Magazynier z obsługą wózka widłowego, Podstawy księgowości z obsługą komputera, Pracownik kadrowo – płacowy z obsługą komputera, Spawacz MIG/MAG, Operator drona i inne….)

– stypendium szkoleniowe/ stażowe ( 1.314,38 m-c brutto ) wraz ze składkami ZUS;

– zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia;

– 3 miesięczny staż;

– zakup cateringu w czasie szkolenia

– bezpłatne materiały piśmiennicze

– koszt opieki nad osobą zależną ( np. nad osobami starszymi, dziećmi )

– opiekę doradcy zawodowego i pośrednika pracy

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 570 999 109

Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr „Denar”
ul. Jagiellońska 95/5
85-027 Bydgoszcz
tel/fax 52 381 93 14
www.denar.edu.pl


Szkolenie dla rodzin zastępczych

Zapraszamy na szkolenie pt: ,,Słowa mają moc ,czyli o sztuce doceniania”,które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019r.w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku ul.Brzeska 15, pok 26.Szkolenie rozpocznie się o godzinie 09:00 .

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 26.06.2019r. pod numerem 54 231 02 84/85


Zaproszenie na szkolenie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu pn: ,,Jak rozwija się rodzina zastępcza- wpływ rodzicielstwa zastępczego na Ciebie i Twoją rodzinę ”

Adresaci:Rodziny zastępcze, kadra rodzinnych domów dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko-pomorskiego.

Termin i miejsce: Hotel Centrum Konferencyjne Daglezja w Przysieku

Grupa I: 27-28 czerwiec 2019r.

Grupa II: 12-13 września 2019r.

KARTA UDZIAŁU W SZKOLENIU WARSZTATOWYM ORGANIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU PARTNERSKIEGO ROPS W TORUNIU PN

 


IV Powiatowa Konferencja .Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie -Warsztaty dla profesjonalistów

 

Szanowni Państwo

Komenda Miejska Policji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

wraz z partnerami

 

mają zaszczyt zaprosić na

IV POWIATOWĄ KONFERENCJĘ
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY  W RODZINIE
– WARSZTATY DLA PROFESJONALISTÓW

05 czerwca 2019 r. (środa), w godzinach 8.30 – 15.15

Pałac Bursztynowy, Włocławek ul. Okrężna 21

 

Konferencja jest objęta patronatem
Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego

 

Od czterech lat Konferencja jest platformą wymiany doświadczeń, jak również dowodem współpracy jednostek pomocy społecznej, administracji samorządowej, Policji, organizacji pozarządowej i przedsiębiorstw na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Warsztaty kolejny raz będą okazją doskonalenia umiejętności policjantów, pracowników służby zdrowia, kuratorów, członków Zespołów Interdyscyplinarnych, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników pomocy społecznej.

 

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie w terminie

do 22 maja 2019 r:

skanu wypełnionego i podpisanego przez uczestnika zgłoszenia na adres: zgloszenie@mopr.wloclawek.pl

lub faxem na numer

54 423 23 19

Osoby zakwalifikowane do udziału w Konferencji zostaną powiadomione pocztą elektroniczną do 29 maja 2019r.

Kontakt telefoniczny w godz. 8.00 – 10.00 54 423 23 53 / 54 / 55

IV KONFERENCJA POWIATOWA PLAKAT

PROGRAM

ZGŁOSZENIE


VI Powiatowy Dzień Dziecka i Rodzicielstwa Zastępczego

Dzień Dziecka 30.05.2019