Szkolenie dla rodzin zastępczych

Zapraszamy na szkolenie pt: ,,Słowa mają moc ,czyli o sztuce doceniania”,które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019r.w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku ul.Brzeska 15, pok 26.Szkolenie rozpocznie się o godzinie 09:00 .

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 26.06.2019r. pod numerem 54 231 02 84/85


Zaproszenie na szkolenie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu pn: ,,Jak rozwija się rodzina zastępcza- wpływ rodzicielstwa zastępczego na Ciebie i Twoją rodzinę ”

Adresaci:Rodziny zastępcze, kadra rodzinnych domów dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko-pomorskiego.

Termin i miejsce: Hotel Centrum Konferencyjne Daglezja w Przysieku

Grupa I: 27-28 czerwiec 2019r.

Grupa II: 12-13 września 2019r.

KARTA UDZIAŁU W SZKOLENIU WARSZTATOWYM ORGANIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU PARTNERSKIEGO ROPS W TORUNIU PN

 


IV Powiatowa Konferencja .Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie -Warsztaty dla profesjonalistów

 

Szanowni Państwo

Komenda Miejska Policji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

wraz z partnerami

 

mają zaszczyt zaprosić na

IV POWIATOWĄ KONFERENCJĘ
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY  W RODZINIE
– WARSZTATY DLA PROFESJONALISTÓW

05 czerwca 2019 r. (środa), w godzinach 8.30 – 15.15

Pałac Bursztynowy, Włocławek ul. Okrężna 21

 

Konferencja jest objęta patronatem
Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego

 

Od czterech lat Konferencja jest platformą wymiany doświadczeń, jak również dowodem współpracy jednostek pomocy społecznej, administracji samorządowej, Policji, organizacji pozarządowej i przedsiębiorstw na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Warsztaty kolejny raz będą okazją doskonalenia umiejętności policjantów, pracowników służby zdrowia, kuratorów, członków Zespołów Interdyscyplinarnych, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników pomocy społecznej.

 

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie w terminie

do 22 maja 2019 r:

skanu wypełnionego i podpisanego przez uczestnika zgłoszenia na adres: zgloszenie@mopr.wloclawek.pl

lub faxem na numer

54 423 23 19

Osoby zakwalifikowane do udziału w Konferencji zostaną powiadomione pocztą elektroniczną do 29 maja 2019r.

Kontakt telefoniczny w godz. 8.00 – 10.00 54 423 23 53 / 54 / 55

IV KONFERENCJA POWIATOWA PLAKAT

PROGRAM

ZGŁOSZENIE


VI Powiatowy Dzień Dziecka i Rodzicielstwa Zastępczego

Dzień Dziecka 30.05.2019


Kujawsko-Pomorski Piknik Zawodowy dla Wychowanków Pieczy Zastępczej

W dniu 15 czerwca 2019 r. w Arenie Toruń przy ul. Bema 73-89 odbędzie się Kujawsko-Pomorski Piknik Zawodowy dla Wychowanków Pieczy Zastępczej. Piknik podzielony będzie na różne strefy: jarmark zawodowy, strefa dla najmłodszych, strefa smaku, strefa sportu, strefa edukacyjna, strefa dla kadr.
Podczas pikniku zaprezentują się firmy- potencjalni pracodawcy, którzy zaprezentują różne zawody oraz opowiedzą na czym polega praca w ich firmie. Uczestnicy będą mieli możliwość gotować pod okiem znanych kucharzy, wystawią się szkoły z całego województwa, przedsiębiorcy, uczestniczyć będą znani sportowcy, będą atrakcje dla najmłodszych- gry i zabawy. Wydarzeniu towarzyszyć będzie seminarium poświęcone tematyce pieczy zastępczej.
W związku z tym informujemy, że uczestniczyć w wydarzeniu będą mogły wszystkie zainteresowane rodziny zastępcze, a także wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z wychowawcami.


OBÓZ SOCJOTERAPEUTYCZNY OSA

Rusza nabór na kolejną edycję obozu socjoterapeutycznego OSA. Jak co roku planujemy połączyć zadania edukacyjne z zabawą. Codzienne zajęcia grupowe, możliwość pracy indywidualnej, atrakcyjne wycieczki, zajęcia sportowe – wszystko w pięknym, otoczeniu Tatr.

Oferta wakacyjna jest skierowana do dziewcząt i chłopców z zaburzeniami zachowania, w szczególności do wychowanek i wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych dla nieletnich; od 12 do 18 roku życia.

Celem obozu jest wspieranie codziennych oddziaływań korekcyjnych i wychowawczych, rozwijanie pasji i zainteresowań oraz budowanie pozytywnych doświadczeń grupy.

Każdy uczestnik po obozie otrzyma opinię wydaną przez kadrę obozu, w której zostaną zawarte szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania w czasie wyjazdu.

Kadra obozu to osoby na co dzień pracujące z dziećmi i młodzieżą wymagającymi oddziaływań resocjalizacyjnych, posiadająca niezbędne umiejętności i doświadczenie do prowadzenia zróżnicowanych grup odbiorców.

Obóz odbędzie się w miejscowości Ząb, pensjonat Staszelówka <http://staszelowka.pl/>

Termin: *22 czerwca – 1 lipca 2019 roku*. (10 dni)

Cena: 1750 zł/osoba (w przypadku większej liczby uczestników z jednej
placówki, cena za drugą osobę wynosi 1700 zł).

Zachęcamy do kontaktu z koordynatorką obozu.

Małgorzata Sabalska, T. 603 519 465

Zgłoszenia do udziału w obozie przyjmujemy drogą mailową:
malgorzata.sabalska@podrugie.pl

*Małgorzata Sabalska*
*”Fundacja po DRUGIE”*
*603 519 465*

malgorzata.sabalska@podrugie.pl

KRS 0000 385 460
NIP: 9522107635
REGON: 142921276
www.podrugie.pl

karta kwalifikacyjna uczestnika OSA 2019


Aktywna Mama,aktywny Tata

„Aktywna Mama, aktywny Tata”

 

Informujemy, że przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu: „Aktywna Mama, aktywny Tata” odbywać się będzie

od 06.05.2019r. do 13.05.2019r. w godzinach od 7.30-14.00

w pokoju nr 24

Wszelkich informacji nt. realizacji projektu udziela Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu pod nr telefonów: 501 604 167

lub 56 657 14 70, wew. 2111. Bieżące informacje będą także zamieszczane na profilu: facebook.com/aktywnamamaaktywnytata .


Program Stypendiów Pomostowych dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych

 

 


Rusza nowa edycja Stypendiów Pomostowych

 

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza XVIII edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka około 600 stypendiów pomostowych na I rok studiów. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy.

 

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendia mogą ubiegać się maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne w uczelniach publicznych, i spełniają jeden z czterech warunków:

  • pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR

lub

  • są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej

lub

  • pochodzą z rodziny wielodzietnej albo są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka

lub

  • mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w programie.

 

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży.

 

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 14 sierpnia 2019 r., do godziny 16.00.

 

W roku akademickim 2019/20 około 1000 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym około 600 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.

 

„Stypendia Pomostowe” są jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, przyznano ponad 22 700 różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 16 100 na pierwszy rok studiów. Partnerami programu są obecnie: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BGŻ BNP Paribas, a także koalicja blisko 90 lokalnych organizacji pozarządowych. Na realizację siedemnastu edycji programu Partnerzy przeznaczyli ponad 110 milionów zł.

Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

 

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

 

Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl

***************

Realizator Programu:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości istnieje od 1991 roku. FEP działa na rzecz wyrównywania szans młodzieży pochodzącej z rejonów wiejskich w dostępie do edukacji wyższej oraz zapewnienia polskim studentom poziomu wykształcenia, który umożliwi im skuteczne konkurowanie na międzynarodowym rynku pracy. Główne działania Fundacji koncentrują się na przyznawaniu stypendiów studentom wszystkich lat studiów, począwszy od I roku studiów, w ramach prowadzonego od 2002 roku Programu Stypendiów Pomostowych; inicjowaniu i organizowaniu konkursów przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości oraz konferencje; organizowaniu staży  i dofinansowywaniu nauki w kraju i za granicą. Fundacja jest również realizatorem  programu Projektor – wolontariat studencki.

www.fep.lodz.pl


Poszukiwani wolontariusze do pomocy dzieciom przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poszukuje kandydatów na wolontariuszy, którzy są gotowi zaangażować się w pomoc rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka z terenu powiatu włocławskiego i dzieciom w nich przebywających.

W ramach prowadzonego wolontariatu oczekujemy od wolontariuszy wsparcia rodzin zastępczych, prowadzących rodzinny dom dziecka i dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w następujących obszarach:

  • pomoc w nauce,
  • pomoc w odrabianiu prac domowych,
  • organizacja czasu wolnego,
  • rozwój zainteresowań.

Jeśli ukończyłeś 18 rok życia i mieszkasz na terenie powiatu włocławskiego, przyłącz się do wsparcia rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka.

Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Brzeska 20 (II piętro, pokój nr 24).

 


„Aktywny samorząd” Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II wnioski można składać do dnia 31.03.2019r. Z uwagi na fakt, że dzień ten wypada w niedzielę ostateczny termin złożenia wniosków upływa w dniu 1.04.2019r.