Regulamin konkursu plastycznego „Pory roku w rodzinie zastępczej”

Regulamin konkursu plastycznego

„Pory roku w rodzinie zastępczej”

Organizowany przez Starostę Włocławskiego
oraz Dyrektora Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku

Cele konkursu:

 1. Odzwierciedlenie pozytywnych aspektów rodzicielstwa zastępczego.
 2. Przedstawienie oczyma dzieci i młodzieży pozostającej w rodzinnej pieczy zastępczej wspólnego spędzania czasu w trakcie zmieniających się pór roku.
 3. Zachęcanie do różnych form wspólnego spędzania czasu wolnego.
 4. Zapoznanie z pięknem polskiej przyrody.
 5. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i kreatywności wśród dzieci i młodzieży.
 6. Wyrażanie emocji i spostrzeżeń przez sztukę.
 7. Aktywizacja dzieci i rozwijanie indywidualnych zdolności.

Regulamin konkursu:

Organizator

Organizatorem Konkursu plastycznego jest Starosta Włocławski oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku. Konkurs jest elementem
promowania rodzicielstwa zastępczego.

Czas trwania Konkursu

Termin składania prac kończy się 21 maja 2021r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
01 czerwca 2021r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronach internetowych Organizatorów Konkursu. Laureaci zostaną także powiadomieni o wynikach telefonicznie przez Organizatora.

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci pozostające w rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu włocławskiego.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat pozostających w rodzinnej pieczy zastępczej.
 3. Każdy z uczestników zgłasza minimum dwie prace plastyczne przedstawiające minimum dwie różne pory roku.
 4. Prace plastyczne muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników.
  Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
 5. Do konkursu zgłaszać można jedynie prace, które nie zostały wcześniej nagrodzone oraz wyróżnione w innych konkursach, jak również nie były wykorzystywane ani rozpowszechniane przez inne podmioty.
 6. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3.
 7. Praca powinna mieć dołączony formularz rejestracyjny wraz z oświadczeniami.

Termin i warunki dostarczenia prac

 1. Prace należy przesłać pocztą, przekazać za pośrednictwem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu w terminie do 21 maja 2021r. na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Stodólna 68, 87-800 Włocławek.

 1. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora.
 2. Pracę dostarczone po terminie nie będą oceniane (decyduje termin stempla pocztowego).
 3. Przystępując do Konkursu, Uczestnik (rodzice/opiekunowie) akceptują treść Regulaminu Konkursu i wyrażają zgodę na opisane w nim zasady prowadzenia Konkursu, co potwierdzone zostaje poprzez dołączenie do każdej pracy załącznika pn.: Formularz rejestracyjny oraz oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
 4. Opiekun Uczestnika przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikację danych osobliwych autora (tj. imię, wiek).
 5. Prace plastyczne nie będą zwracane autorom. Przechodzą one na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach promocyjnych.
 6. Opiekun uczestnika konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
 7. przesłane prace są własnością autora,
 8. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do dostarczonych prac, które pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich.

Zasady przyznawania nagród

Komisja powołana przez Starostę Włocławskiego oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyłoni prace, które zostaną nagrodzone
w następujących kategoriach:

 • Dzieci od 3 do 12 lat
 • Dzieci od 13 do 18 lat

Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasadny oraz warunki prowadzenia konkursu.
 3. Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Konkursu.
  W sytuacjach nie objętych Regulaminem decyzje podejmują Organizatorzy.
  Od decyzji Organizatorów nie przysługuje odwołanie.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 14.04.2021r.

 

Załączniki:

 1. Formularz rejestracyjny oraz oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

 

Załącznik nr 1

 

Formularz rejestracyjny

Konkursu plastycznego „Pory roku w rodzinie zastępczej”

Imię i nazwisko autora:……………………………………………………………………..

Wiek autora:……………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko opiekuna:…………………………………………………………………

Numer telefonu opiekuna:………………………………………………………………..

 

Oświadczenie:

 1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu i zgadzam się na jego warunki. Wyrażam zgodę na udział

(imię i nazwisko uczestnika)……………………………………………………………………………..
w ww. Konkursie. Dziecko jest autorem pracy, którą zgłaszam do udziału
w Konkursie. Jednocześnie oświadczam, że prawa osób zostały wyjaśnione i osoby te wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie prac również do celów reklamowych Konkursu. Przyjmuję także na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, których przedmiotem byłaby złożona przez mnie praca, a które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi Konkursu.

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 z dnia 26.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych -RODO) oświadczam, że akceptuję Regulamin Konkursu, z którym się zapoznałem/łam. Wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej przez Organizatorów Konkursu do celów organizacyjnych oraz promocyjnych. Wyrażam zgodę na publikację pracy konkursowej oraz publikację danych osobowych dziecka- uczestnika Konkursu.
 2. Z chwilą zgłoszenia pracy przenoszę jej własność na Organizatorów.

 

……………………………………………………………………………………

Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika