” Rodzina w Centrum 3″

PROJEKT RODZINA W CENTRUM 3

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 12 663  937,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 10 764 346,45 zł

BENEFICJENCI PROJEKTU

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;
 • 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim;
 • 4 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim.
 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „DAJ SZANSĘ”

OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany będzie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

CEL PROGRAMU

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim.

Projekt skierowany jest do:

 1. osób przebywających w pieczy zastępczej;
 2. osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;
 3. osób opuszczających pieczę zastępczą;
 4. osób funkcjonujących w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (m.in. rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny);
 5. kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
 6. osób prowadzących rodzinne domy dziecka;
 7. dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;
 8. innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu mieszkańcy powiatu włocławskiego mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne, mające na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka.
 2. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – logopedyczne, mające na celu wsparcie rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym z zakresu mowy i słuchu, poprawiające kompetencje uczenia się i komunikacji z otoczeniem.
 3. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne obejmujące relacje rodzinne, komunikację wewnątrzrodzinną, role w rodzinie, wartości rodziny i jej poszczególnych członków, ma na celu pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych, rodzinnych, problemów emocjonalnych, trudności wychowawczych itp.
 4. Terapia rodzinna dla rodzin z problemami, której celem jest zdefiniowanie problemów rodziny, określenie ich źródeł i wspólna praca całej rodziny nad zmianami, a tym samym uzyskanie wzmocnienia więzi, poprawa relacji w rodzinie, nauczenie się czerpania przyjemności z kontaktów z innymi członkami w rodzinie, poprawa porozumiewania się, umiejętność wyrażania własnych uczuć.
 5. Superwizji rodzin zastępczych służąca weryfikacji kompetencji wychowawczych, ich doskonaleniu, przeciwdziałaniu wypaleniu pod okiem profesjonalnych superwizorów.
 6. Warsztaty jednodniowe dla rodziców wzmacniające kompetencje i umiejętności wychowawcze dla rodziców naturalnych i zastępczych służące m.in. poprawie komunikacji i relacji w rodzinie.
 7. Zajęć animacyjne dla dzieci rodziców w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przez animatora podczas gdy rodzice uczestniczą w warsztatach poprzez organizowanie gier i zabaw edukacyjnych, np. plastyczne, manualne, prowadzenie ćwiczeń ruchowych
  i zabaw z dziećmi.
 8. Warsztaty jednodniowe dla osób usamodzielnianych, przebywających i opuszczających pieczę wzmacniające ich kompetencje w wypełnianiu ról społecznych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do kontaktu z PCPR we Włocławku, ul. Stodólna 68, od pon. do pt. w godz. 7.30-15.30, tel.: (54) 230 46 58;
(54) 230 46 54.