Informacja dot. przeznaczenia środków PFRON

Informuję, że w 2021 roku  Powiat Włocławski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku  na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  otrzymało ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę 850.269 zł.

 

Uchwałą Nr XXVII/226/21 z dnia 10 marca 2021 r Rada Powiatu we Włocławku określiła zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 

  1. Na Rehabilitację zawodową przeznaczono –  55. 000 zł, w tym:

1) zwrot kosztów wyposażenia miejsca pracy osoby niepełnosprawnej,    –    25.000 zł

2) finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych,   –      5.000 zł

3) przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,  rolniczej  albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej.   –     25.000 zł

  1. Na rehabilitację społeczną  przeznaczono  –  795. 269 zł, w tym:

1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  w turnusach rehabilitacyjnych,  –  100.000 zł

 

2) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,   –  436.027 zł

 

3) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,   –   250.000 zł

 

4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  –   9.242 zł

 

Wnioski o dofinansowanie, pracodawcy oraz osoby niepełnosprawne mogą składać  w każdym czasie.

Stosowne druki znajdują się na stronie  internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, w zakładce – Dofinansowania z PFRON.

 

 

Agnieszka Łoboda

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku