Ochrona Danych Osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych  jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z siedzibą przy ul. Brzeskiej 15, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 02 84.

2.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych,  tel. 515 670 135,   e-mail: pcpr@wloclawek.home.pl

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w/w Rozporządzenia.

4.Przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5.Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

6.Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.

7.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

8.Pana/i dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.